Voorwaarden

* Onder verhuurder wordt verstaan Comigo

* Onder huurder wordt verstaan de berijder van de solex

Artikel 1
Huurder verklaart dat zij/hij beschikt over een brommercertificaat/ rijbewijs B.

Artikel 2
Huurder zal zich te allen tijde houden aan de aanwijzingen van de verhuurder.

Artikel 3
Voor en tijdens het solex rijden mag er geen alcoholische drank worden genuttigd. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van alcohol is voor rekening van de huurder.

Artikel 4
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, veroorzaakt door nalatigheid of het negeren van instructies, aan de gehuurde materialen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct aan de verhuurder vergoeden.

Artikel 5
Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde vervoersmiddelen naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurgelden.

Artikel 6
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de gehuurde vervoersmiddelen, daar deze door de verhuurder niet tegen diefstal verzekerd zijn.

Artikel 7
Huurder zal alle veroorzaakte schade direct aan de verhuurder vergoeden. De huurder draagt ten volle wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welk door of vanwege de huurder met de gehuurde vervoersmiddelen aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daardoor vrijwaren.

Artikel  8
Het is niet toegestaan dat de huurder de gehuurde vervoersmiddelen aan derden in onderhuur of gebruik afstaat ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden overdraagt.

Artikel 9
Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Artikel 10
Huurder is verplicht de geldende verkeersregels en het plaatselijke geldende politiereglement in acht te nemen.

Artikel 11
Het is verboden: De trottoirbanden op en af te rijden, met de solexen tegen elkaar aan te botsen, personen of goederen te vervoeren of  opzettelijk door kuilen te rijden

Artikel 12
Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele boetes, deze kunnen dan ook op de huurder verhaald worden.

Artikel 13
De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan kleding en/of schoeisel.